Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on KOM-teatterin kannatus ry:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 13.10.2019. Viimeisin muutos 13.10.2019.

1. Rekisterinpitäjä

KOM-teatterin kannatus ry
Kapteeninkatu 26
00140 Helsinki 
Y-tunnus 0201509-7

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Nicholas Turbanov

3. Rekisterin nimi

Verkkopalvelun käyttäjärekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on tietojen käyttö INTERNET-teoksen esityksissä. Esityksessä voidaan käyttää rekisteröityneiden ja esitykseen ilmoittautuneiden käyttäjien tietoja, kuten esimerkiksi sosiaalisen median palveluihin jaettuja kuvia, muita profiilitietoja kuten käyttäjän tykkäyksiä, paikkatietoja, paikkakuntaa, tapahtumaosallistumisia, kaveriyhteyksiä ja muita tietoja, jotka ovat saatavilla sosiaalisen median palveluiden kautta. Lisäksi voidaan käyttää julkisesti internetistä ja sosiaalisen median palveluista löytyviä tietoja. 

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: 

 • henkilön nimi, 
 • yritys/organisaatio, 
 • yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), 
 • www-sivustojen osoitteet, 
 • verkkoyhteyden IP-osoite, 
 • tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa,
 • sosiaalisen median palvelun profiilikuva,
 • paikkakunta,
 • ikä,
 • kaveriyhteydet,
 • tapahtumaosallistumiset,
 • paikkatiedot,
 • työpaikka

Tiedot säilytetään kuhunkin esityskertaan (tällä hetkellä 3.12.2019, 10.12.2019) asti, jonka jälkeen ne poistetaan.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta sosiaalisen median palvelujen kautta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti sähköpostilla rekisterinpitäjälle nturbanov@gmail.com. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).